فروش برتر

پارچه ژئوتکستیل بافته شده

پیشرو چین است Geotextile 300gsm ، شبکه سایه HDPE برای کشاورزی ، HDPE سایه بان کشاورزی خالص بازار محصول